menu1.gif
menu2.gif
menu3.gif
o kancelarii
pasek.gif
nasza oferta
pasek.gif
dla klientów
pic/pasek.gif
kontakt
header.gif

W działalności kancelarii można wyróżnić dwa działy:

:: DZIAŁ PRAWNY
:: DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI, RACHUBY I KADR


:: DZIAŁ PRAWNY

Zajmujemy się prowadzeniem stałej lub doraźnej obsługi podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. W ramach stałej obsługi, współdziałamy z Klientem wskazując rozwiązania pozwalające na optymalizację obciążeń podatkowych. Będąc w stałym kontakcie, znamy specyfikę prowadzonej przez Klienta działalności oraz specyfikę organizacji przedsiębiorstwa, co pozwala, poprzez stałe konsultacje, na przygotowanie się do zmian w przepisach, ujawnienie i usunięcie nieprawidłowości w zakresie ustalania zobowiązań podatkowych a tym samym i minimalizację ryzyka działalności pod względem podatkowym i legalne kształtowanie obciążeń podatkowych na możliwie najniższym poziomie. Klienci mający zawarte umowy na usługi księgowe, rachuby i kadr korzystają, w ramach tej umowy, z usług świadczone przez dział prawny w zakresie zawartej umowy. W przypadku takich umów naszym podstawowym zadaniem jest pomoc Klientowi w rozwiązywaniu spraw zanim staną się one problemami. Kancelaria współpracuje z gronem adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów, wykonując zadania wspólne lub zlecone.

Zakres oferowanych usług obejmuje między innymi:

 • przekształcanie, łączenie i likwidacja spółek kapitałowych i osobowych, doradztwo i pomoc w tworzeniu i rozpoczynaniu działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i prawne, ocena form opodatkowania,
 • udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego, uwzględniających aktualny lub historyczny stan prawny, orzecznictwo oraz poglądy doktryny i praktykę działania organów podatkowych,
 • reprezentowaniem Klientów we wszelkich etapach postępowanie podatkowego, (np. podczas kontroli),
 • reprezentowaniem Klientów w sporach z organami administracji państwowej, również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • audyt podatkowy tj. badanie prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania w sferach objętych badaniem,
 • analiza umów pod kątem skutków fiskalno-podatkowych,
 • inne usługi według indywidualnych ustaleń z klientem.
[powrót na górę strony]     

:: DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI, RACHUBY I KADR

Kancelaria świadczy usługi outsourcingowe* w zakresie księgowości rachuby i kadr, dla firm, które nie chcą tego robić same lub nie mają wystarczająco wykwalifikowanych kadr. Wykonujemy pracę wykwalifikowanego wewnętrznego działu księgowego lub też jego części.
W przypadku średniej wielkości przedsiębiorstw najczęstszą barierą dla skorzystania z zewnętrznej obsługi księgowości jest brak bieżącej informacji, albowiem biura rachunkowe najczęściej podają informację historyczną. Tymczasem do zarządzania przedsiębiorstwem, w niektórych zakresach, niezbędne jest informacja bieżąca. Dotyczy to np. rozrachunków z dostawcami i odbiorcami - otrzymane z biura rachunkowego informacje dotyczące stanu rozrachunków sprzed 10 dni są mało przydatne.
Nasi klienci mogą korzystać z proponowanego przez nas oprogramowania, które będąc zintegrowane z systemem finansowo-księgowym dostarcza niezbędnych informacji na bieżąco.
Program obsługuje wiele magazynów, dział sprzedaży, obsługę kas i banków oraz rozrachunków z klientami. Możliwość dostosowania programu do specyfiki prowadzonej działalności pozwala na dostarczenie niezbędnych informacji do bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem.

Klienci mający zawarte umowy na usługi księgowe, rachuby i kadr korzystają, w ramach tej umowy, z usług świadczone przez dział prawny w zakresie zawartej umowy. W przypadku takich umów naszym podstawowym zadaniem jest pomoc Klientowi w rozwiązywaniu spraw zanim staną się one problemami.

* Outsourcing jest to zarządzanie przedsiębiorstwem polegające na korzystaniu z zewnętrznych usług, co odciąża bieżącą działalność przedsiębiorstwa i pozwala skoncentrować się na najistotniejszych zadaniach, czyli działalności, do której przedsiębiorstwo zostało powołane. Przez wprowadzenie outsourcingu w ramach działalności firmy dąży się do obniżenia kosztów firmy, które ponosi przedsiębiorstwo, gdy nie korzysta z usług wewnętrznych.

:: Usługi księgowe

Zakres oferowanych usług obejmuje między innymi:

 • prowadzenie ksiąg handlowych oraz prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • comiesięczne sporządzanie sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zarówno w ujęciu bilansowym jak i podatkowym,
 • prowadzeniem ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie deklaracji z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług oraz sporządzanie na ich podstawie deklaracji VAT,
 • opracowywanie Zakładowego Planu Kont i Planu Amortyzacji,
 • organizacje zasad przepływu dokumentacji księgowej,
 • sporządzenie bilansu otwarcia,
 • sporządzanie, na życzenie Klienta, raportów i sprawozdań umożliwiających Klientowi bieżącą kontrolę i analizę sytuacji finansowej jego przedsiębiorstwa,
 • sporządzaniem innych obowiązkowych sprawozdań (GUS, NBP itp.),
 • inne usługi według indywidualnych ustaleń z klientem.

:: Usługi z zakresu rachuby wynagrodzeń i kadr

Zakres oferowanych usług obejmuje między innymi:

 • ustalanie i naliczenie wynagrodzeń za każdy miesiąc dla poszczególnych pracowników, sporządzanie list płac,
 • obliczanie wszystkich obciążeń związanych z wypłatą wynagrodzeń (ZUS, US, PFRON itp.),
 • przygotowywanie miesięcznych raportów i deklaracji dla ZUS, US, PFRON itp.,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 • przygotowywanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11, PIT-8B, PIT-40) oraz rocznych deklaracji ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych przez pracowników dochodach,
 • rozliczanie wynagrodzeń osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej, inne usługi według indywidualnych ustaleń z klientem

UWAGA! Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

[powrót na górę strony]     

Informacje dla doradców podatkowych
adres.gif