menu1.gif
menu2.gif
menu3.gif
KIDP
pasek.gif
informacje bieżące
pic/pasek.gif
przekształcenie - info
pic/pasek.gif
dokumenty
pic/pasek.gif
linki
pic/pasek.gif
kontakt
Powrót do stron Kancelarii
header.gif

:: Rozmowa z Jolantą Szymańską - doradcą podatkowym i Andrzejem T. Preliczem - członkiem Komisji Wewnątrzkorporacyjnej Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Joanna Polańska-Solarz - W jakich przypadkach może nastąpić przekształcenie wpisu warunkowego?

Andrzej T. Prelicz - Krajowa Rada Doradców Podatkowych wydaje decyzję o przekształceniu wpisu warunkowego we wpis, na wniosek zainteresowanego doradcy podatkowego. Instytucja przekształcenia wpisów uregulowana jest w art. 86 ust 4 ustawy o doradztwie podatkowym. Przekształcenie to może nastąpić na wniosek doradcy w trzech różnych przypadkach, to jest: w przypadku zdania przez doradcę egzaminu, w przypadku zostania członkiem Komisji Egzaminacyjnej lub posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinach wskazanych w art. 6 ust. 2 ustawy oraz w przypadku udowodnienia, że przez okres co najmniej 8 lat, przed złożeniem wniosku o przekształcenie doradca wykonywał czynności doradztwa podatkowego (tzw. zasiedzenie wpisu).

J. P-S - Podczas Wojewódzkich Zgromadzeń Wyborczych najwięcej pytań zadawanych przez doradców podatkowych podczas dyskusji dotyczyło tej ostatniej formy - przekształcenia wpisu warunkowego „w drodze zasiedzenia”. Jakie dokumenty należy przedłożyć, aby dokonać przekształcenia wpisu w tej właśnie formie?

A. T. Prelicz - Podstawą prawną przekształcenia „w drodze zasiedzenia” jest art. 86 ust.1 pkt 3 ustawy. A zatem niezbędne jest złożenie wniosku oraz udowodnienie, iż przez co najmniej 8 lat przed złożeniem wniosku doradca wykonywał czynności doradztwa. Wnioskodawca musi spełniać trzy warunki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-4, tj.: posiadać zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz legitymować się nieskazitelnym charakterem i dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. Spełnienie tych warunków musi również wykazać we wniosku, np. przez złożenie stosownego oświadczenia. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady Doradców podatkowych nr 9/2002 z 13 marca 2002 r., należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku w wysokości 600 zł, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do wniosku. Do wniosku należy dołączyć również kopię decyzji Ministra Finansów oraz pismo z nadaniem numeru wpisu (są to dwa odrębne dokumenty).Wszystkie dołączone dokumenty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym wystarczy, że dokona tego sam wnioskodawca.

J. P-S - Jak przebiega procedura przekształcenia wpisu „w drodze zasiedzenia”?

A.T. Prelicz - Wniosek rejestrowany jest w biurze Krajowej Izby, najpierw wstępną analizę przeprowadzają prawnicy, a następnie wniosek przekazywany jest do Komisji Wewnątrzkorporacyjnej, w której postępowanie prowadzą trzyosobowe zespoły składające się z członków Komisji Wewnątrzkorporacyjnej. W przypadku, gdy dokumentacja jest niekompletna wzywa się do jej uzupełnienia. Gdy przedłożona dokumentacja oceniona jest pozytywnie wniosek uzyskuje rekomendację, którą zatwierdza cała Komisja i wniosek przekazywany jest na posiedzenie Krajowej Rady, która podejmuje uchwałę w sprawie przekształcenia wpisów. Dla każdego wniosków, podejmowana jest przez Radę odrębna decyzja w formie uchwały. Cały proces rozpatrywania wniosków to postępowanie administracyjne prowadzone przez organ kolegialny i Krajowa Rada Doradców Podatkowych musi je prowadzić zgodnie z KPA.

J. P-S - Czy istnieje jakiś ogólnie obowiązujący wzór, czy formularz służący wnoszeniu wniosków przekształcenie wpisów warunkowych?

A. T. Prelicz - Oficjalnie nie istnieje taki szablon, ponieważ zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego nie można narzucić ani wzoru wniosku, ani katalogu dokumentów, które mają udowadniać wykonywanie czynności doradztwa podatkowego przez okres 8 lat, choć z pewnością istnienie takiego szablonu znacznie przyspieszyłoby postępowanie przekształceniowe.

J. P-S - Przewodniczący Komisji Wewnątrzkorporacyjnej Krajowej Rady w rozmowie z „Forum” wspomniał iż opracowali państwo zunifikowany wzór wniosku o przekształcenie oraz oświadczeń które maja pomóc doradcom w składaniu prawidłowych wniosków. J. Sz. - We wzorcu znajdują się wszystkie niezbędne elementy wniosku, a nawet więcej, ponieważ przewiduje różne sytuacje - wystarczy wybrać te, które nas dotyczą, uzupełnić własnymi danymi. Wzorzec składa się z formularza danych wnioskodawcy, wniosku o przekształcenie wpisu, oświadczeń oraz wykazu dokumentów. Zestawienie dokumentów należy dołączyć do wniosku - znacznie ułatwi to i przyspieszy prace Komisji. Najwięcej trudności sprawia katalog dokumentów mających udowodnić ośmioletni okres wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Doradcy podatkowi zatrudnieni na podstawie umów o pracę np. w spółkach doradztwa podatkowego mają najprostsze zadanie - wystarczy oświadczenia pracodawcy wg zaproponowanego wzoru. W przypadku pozostałych doradców może to być oświadczenie klienta. Takie oświadczenia od trzech różnych klientów - nie powinny budzić wątpliwości komisji i nie wymagają dodatkowych dokumentów udowadniających „ 8 lat”. Jeśli nie - to inne dokumenty, ale dokumenty te muszą udowadniać wykonywanie doradztwa. Cześć osób np. dołącza do wniosku umowę wraz z fakturami. Gdy jest to umowa zawarta przed 8 laty i dołączone są do niej faktury, można uznać, że taki komplet dokumentów udowadnia wykonywanie czynności doradztwa. Należy zastanowić się nad kwestią naruszenia tajemnicy zawodowej - ujawnianie danych klientów zawartych w fakturach, umowach. Przy oświadczeniu klienta - takiego problemu nie ma. Na stronie www.kancelaria.prelicz.pl mogą Państwo pobrać wniosek wraz z oświadczeniami, wzory te załączone są również do tego numeru „Forum”.

J. P-S - Dziękuje za rozmowę.

[powrót na górę strony]