menu1.gif
menu2.gif
menu3.gif
KIDP
pasek.gif
informacje bieżące
pic/pasek.gif
przekształcenie - info
pic/pasek.gif
dokumenty
pic/pasek.gif
linki
pic/pasek.gif
kontakt
Powrót do stron Kancelarii
header.gif

PRZEKSZTAŁCENIE WPISU WARUNKOWEGO WE WPIS
(tzw. zasiedzenie wpisu)

:: Przekształcenie wpisu warunkowego we wpis (tzw. zasiedzenie wpisu) - Andrzej T. Prelicz, Jolanta Szymańska
:: Wywiad z Andrzejem T. Preliczem i Jolantą Szymańską zamieszczony w czerwcowym numerze Forum Doradców Podatkowych
:: Artykuł Brunona Szulca zamieszczony w czerwcowym numerze Forum Doradców Podatkowych
:: Najczęściej Zadawane Pytania

PRZEKSZTAŁCENIE WPISU WARUNKOWEGO WE WPIS (tzw. zasiedzenie wpisu)

Poniższy komentarz do postępowania w sprawie przekształcenia wpisów warunkowych we wpis w drodze tzw. zasiedzenia wpisu, może być dla wielu doradców zbędny a zamieszczone uwagi wydawać się truizmami. Jednak z pewnością nie dla wszystkich, co współautor komentarza i wzorów dokumentów obserwuje na co dzień będąc członkiem Komisji Wewnątrzkorporacyjnej Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Instytucja przekształcenia wpisów uregulowana jest w art. 86 ust 4 ustawy o doradztwie podatkowym. Przekształcenie to może nastąpić na wniosek doradcy w trzech różnych przypadkach. Tu zajmiemy się tylko jednym z nich; przekształceniem wpisu w drodze tzw. „zasiedzenia wpisu” (art. 86 ust 4 ust. 3)(wyciąg) - ustawa z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 9 poz. 86)


Art. 86. 1. Wpis na listę doradców podatkowych, o którym mowa w art. 84, ma charakter warunkowy.
[...]
4. Krajowa Rada Doradców Podatkowych wydaje decyzję o przekształceniu wpisu warunkowego we wpis na wniosek zainteresowanego doradcy podatkowego, jeżeli:

  [...]
  3) spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-4, oraz udowodni, że przez okres, co najmniej 8 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywał czynności doradztwa podatkowego.

[...]
Art. 6. 1. Na listę doradców podatkowych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  [...]
  2) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  3) korzysta z pełni praw publicznych,
  4) jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,

[...]


A zatem przekształcenie może nastąpić na wniosek doradcy [komentarz, pobierz plik] jeżeli spełnia trzy warunki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-4 ustawy, tj.: posiada zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, legitymuje się nieskazitelnym charakterem i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu oraz udowodni, że przez okres co najmniej 8 lat, przed złożeniem wniosku o przekształcenie wykonywał czynności doradztwa podatkowego. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 9/2002 z 13 marca 2002 r. [komentarz], należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku w wysokości 600 zł, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do wniosku. Do wniosku należy dołączyć również kopię decyzji Ministra Finansów oraz pismo z nadaniem numeru wpisu (są to dwa odrębne dokumenty).
Wszystkie dołączone do wniosku kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym wystarczy, że dokona tego sam wnioskodawca (nie ma konieczności poświadczania notarialnego).

Naszym zdaniem, opracowany wzór wniosku „załatwia” (oczywiście o ile wnioskodawca możesz podpisać się pod tymi oświadczeniami), sprawę trzech warunków:
- zdolność do czynności prawnych
- korzystanie z pełni praw publicznych
- nieskazitelny charakter i rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu.
Pozostaje kwestia udowodnienia iż przez co najmniej 8 lat [komentarz] przed złożeniem wniosku wykonywało się czynności doradztwa. Doradcy podatkowi zatrudnieni na podstawie umów o pracę np. w spółkach doradztwa podatkowego mają najprostsze zadanie - wystarczy oświadczenia pracodawcy wg zaproponowanego wzoru [komentarz, pobierz plik]. W przypadku pozostałych doradców może to być oświadczenie klienta [komentarz, pobierz plik]. Takie oświadczenia od trzech różnych klientów - nie powinny budzić wątpliwości komisji i nie wymagają dodatkowych dokumentów udowadniających „8 lat”.
Oprócz tego do wniosku należy załączyć zestawienie dokumentów wg zaproponowanego wzoru [komentarz, pobierz plik]. Zestawienie bardzo przyśpiesza i ułatwia pracę biura KIDP, Komisji, ale polecamy je też do sprawdzenia, przed wysłaniem dokumentów, czy wszystkie niezbędne dokumenty zebraliśmy. Wiemy że część składanych wniosków jest niekompletna i KRDP wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji. Przedłuża to postępowanie nie tylko w indywidualnej sprawie wnioskodawcy, ale też w pozostałych sprawach.

Opracowanych przez nas wzorów nie można traktować jako obowiązujących czy zalecanych przez kogokolwiek, a w szczególności przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Postępowanie w sprawie „przekształcenia” jest wszczynane indywidualnie w sprawie każdego wniosku i prowadzone przez KRDP zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Każdy sporządza wniosek wg własnego uznania i dołącza dowody jakie uznaje za właściwe. Opracowanie przykładowych szablonów miało na celu ułatwienie przygotowania wniosków Koleżankom i Kolegom Doradcom oraz skuteczne i jak najszybsze „przekształcenie” wpisów. Nie ukrywamy też intencji usprawnienia i przyspieszenia pracy KRDP, którą czeka wiele tysięcy postępowań administracyjnych (na listę wpisanych jest około 10.000 doradców). I mniej jest tu ważna KRDP, ważniejszy jest każdy indywidualny doradca - im sprawniej i szybciej będą zapadały decyzje w każdej indywidualnej sprawie, tym szybciej każdy zainteresowany doczeka „przekształcenia”.
Jeśli wnioski wraz z dokumentacją będą składane w oparciu o pewnego rodzaju szablon, tzn. będą się różniły jedynie co do konkretnych danych osobowych i faktycznych, znakomicie przyśpieszy to pracę.

Jolanta Szymańska
Andrzej T. Prelicz


O przekształceniach można przeczytać również w zamieszczonych przedrukach artykułów z czerwcowego numeru Forum Doradców Podatkowych (2002 r.):
1. Wywiad z Andrzejem T. Preliczem i Jolantą Szymańską zamieszczony w czerwcowym numerze Forum Doradców Podatkowych
2. Artykuł Brunona Szulca zamieszczony w czerwcowym numerze Forum Doradców Podatkowych

[powrót na górę strony]